Potřebujete poradit?      tel  +420 702 708 980     posta  eshop@thechillidoctor.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost The ChilliDoctor s.r.o., IČO: 041 49 947, se sídlem Hornická 2511/10a, 400 11 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35819 (dále jen „prodávající“), vydává tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“), jež si kladou za cíl podat Vám jasné a přehledné informace o účelech a způsobech zpracování osobních údajů, o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů jakož i o Vašich právech a způsobech, jak je uplatnit. 

Prodávající plně respektuje práva, svobody a soukromí fyzických osob, proto je pro ni ochrana osobních údajů jednou z jejích nejdůležitějších priorit. Prodávající chrání veškeré získané osobní údaje jako důvěrné a při nakládání s nimi postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů Prodávající respektuje zejména následující základní zásady:

●    osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

●    osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; 

●    osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

●    osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; 

●    osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; 

●    osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení a zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či poškození, neoprávněnému přenosu, protiprávnímu zpracování nebo jinému zneužití.

Správcem osobních údajů je společnost The ChilliDoctor s.r.o., IČO: 041 49 947, se sídlem Hornická 2511/10a, 400 11 Ústí nad Labem. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Subjektem osobních údajů může být fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba, která má zájem uzavřít nebo uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím, případně uživatel webových stránek https://www.thechillidoctor.cz/, (dále jen „subjekt“).

 

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Prodávající zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích a login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu.

Subjekt, který navštíví webové stránky https://www.thechillidoctor.cz/, může udělit souhlas se zpracováním cookies pomocí tzv. cookies lišty. Více informací o cookies liště naleznete v patičce webové stránky.

Prodávající zpracovává osobní údaje, jež mu subjekt sám a dobrovolně poskytl. V případě, že subjekt poskytne prodávajícímu osobní údaje třetí osoby, je subjekt povinen informovat o tom třetí osobu a zajistit její souhlas s těmito podmínkami pro ochranu osobních údajů.

Prodávající nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající může zpracovávat osobní údaje na základě:

●    plnění a uzavření smlouvy, 

●    plnění právní povinnosti, 

●    oprávněného zájmu, 

●    uděleného souhlasu.

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 

Základní důvody a účely pro zpracování osobních údajů jsou následující: vyřízení objednávky, vedení uživatelského účtu, vedení účetnictví, vyřízení reklamace či vrácení zboží, analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení webových stránek, profilování zákazníků, přímý marketing, marketing a propagace webových stránek, zboží a služeb, vyhodnocení soutěže.

Zákonným důvodem pro Zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy, resp. řádné vyřízení objednávky a s tím související povinnosti. Vytvořením a zaplacením objednávky subjekt uděluje souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas je udělován dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Subjekt dává s učiněním objednávky souhlas s právem prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v internetových obchodech prodávajícího, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům a pro účely personalizované reklamy, případně soutěží a dalších propagačních akcí.

Na základě při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být subjekt kontaktován prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.

Subjekt může udělit souhlas k tomu, aby od prodávajícího dostával informace o akčních nabídkách a novinkách. Subjekt bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu je prodávající oprávněn zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby, než s tímto subjekt vyjádří nesouhlas prostřednictvím odhlašovacího odkazu v patičce e-mailu zaslaného prodávajícím.

Subjekt dále poskytuje své osobní údaje za účelem registrace a zřízení svého uživatelského účtu.

V případě souhlasu subjektu, po uskutečnění objednávky, může být předán jeho e-mail společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. provozující portál Heureka.cz pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu deseti dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může subjekt hodnotit kvalitu služeb a produktů.

4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu subjektu poskytnuty třetím osobám, kromě obchodních partnerů (např. smluvním dopravcům za účelem dodání zboží), kteří se nachází v pozici zpracovatelů osobních údajů a jsou povinni s osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. 

Osobní údaje mohou být dále předány oprávněným zaměstnancům, oprávněným poradcům, případně jiným třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

5. AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ 

Prodávající může automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání zpracovávat osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb subjektu a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a zákaznických programů prodávajícího, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. 

Subjekt zároveň bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho potřebám. 

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a subjektem a možného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. uplatnění práv z vad zboží v rámci reklamace, uplatnění záruky na zboží apod.)

V některých případech může doba pro zpracování osobních údajů činit až 10 let po splnění smlouvy z důvodu ochrany zájmů prodávajícího.

7. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍ ÚDAJŮ

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob prodávající přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným poskytnutím, zveřejněním nebo jiným zpřístupněním, zejména následující:

●    pravidelné zálohování dat,

●    aktualizace antivirových softwarových systémů,

●    šifrování dat,

●    organizační opatření (mlčenlivost zaměstnanců, pravidla bezpečné práce na pracovních zařízeních včetně principu ochrany osobních údajů, přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty hesly, pravidelná školení zaměstnanců na pravidla bezpečného nakládání s osobními údaji, zejména na pracovních zařízeních).

8. PRÁVA SUBJEKTU

V případech, kdy prodávající zpracovává Vaše osobní údaje, se nacházíte v postavení subjektu údajů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám za stanovených podmínek přísluší níže uvedená práva, jež vyplývají z právních předpisů.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informaci o tom, zda prodávající zpracovává osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte rovněž právo získat k těmto osobním údajům přístup a obdržet informaci, jaké údaje o Vás prodávající zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, jak Vaše osobní údaje získává, komu je předává, kdo je zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. V rámci tohoto práva můžete též požadovat vydání kopie zpracovávaných osobních údajů za předpokladu, že tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. První kopie Vám bude poskytnuta bezplatně, další kopie již mohou být přiměřeně zpoplatněny s ohledem na administrativní náklady spojené s jejich vyhotovením.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, nebo aby byly doplněny neúplné osobní údaje, které se Vás týkají, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány osobní údaje, které se Vás týkají. 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

V některých případech máte právo požadovat, aby bylo po určitou dobu omezeno zpracování osobních údajů, jež se Vás týkají. 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a požadovat, aby byly tyto údaje předány jinému správci, a to v případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě, jejíž jste smluvní stranou, a provádí se automatizovaně. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu prodávajícího nebo třetí strany. Prodávající přestane Vaše údaje zpracovávat, jestliže nebude mít závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, prodávající přestane takové osobní údaje dále zpracovávat bez dalšího. 

Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo podat stížnost

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a to zejména tehdy, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Internetové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na adrese: www.uoou.cz.

Způsob uplatnění jednotlivých práv

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se na prodávajícího můžete obracet prostřednictvím kontaktů uvedených výše.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím formuláře, který naleznete zde

Prodávající si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů, jenž uplatňuje některé z výše uvedených práv. Prodávající Vám poskytne na Vaši žádost informace o přijatých opatřeních anebo o důvodech nepřijetí opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti Vás budeme informovat o prodloužení lhůty spolu s důvody pro tento odklad. 

Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, můžete se na nás znovu obrátit a současně můžete podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále můžete žádat o soudní ochranu.

Prodávající poskytuje informace a činí opatření na podkladě žádosti bezplatně. Jsou-li však podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Vám prodávající uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím informací nebo přijetím opatření, anebo může odmítnout žádosti vyhovět, o čemž Vás bude informovat.

9. ZMĚNY ZÁSAD

Stane-li se kterékoliv ustanovení těchto zásad neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, zůstávají její zbývající ustanovení v platnosti a účinnosti. 

Prodávající si vyhrazuje právo tyto zásady pravidelně v přiměřeném rozsahu aktualizovat.

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad či zpracování Vašich osobních údajů, můžete prodávajícího kontaktovat písemně, elektronicky nebo telefonicky na některém z níže uvedených kontaktních údajů: 

The ChilliDoctor s.r.o. 

se sídlem Hornická 2511/10a, 400 11 Ústí nad Labem 

IČO: 041 49 947, DIČ: CZ04149947

e-mail: eshop@thechillidoctor.cz

tel.: +420 910 880 843

RYCHLÁ DOPRAVA

Odesíláme do 24 hod.

100 000 +

Spokojených zákazníků

DOPRAVA ZDARMA

U objednávek nad 1 500 Kč

BONUSOVÝ PROGRAM

Dárky k vašemu nákupu