Potřebujete poradit?      tel  +420 702 708 980     posta  eshop@thechillidoctor.cz

Všeobecné soutěžní podmínky

1.    Soutěž

Tyto Soutěžní podmínky obsahují pravidla a veškeré soutěžní podmínky pro jednotlivé soutěže (déle jen „Výzvy”) pořádané v rámci akce „Letní soutěž o kurz vaření” (dále jen „Soutěž”).

2.    Pořadatel soutěže

Soutěž organizuje a pořádá společnost The ChilliDoctor s.r.o. se sídlem na adrese Hornická 2511/10a, 400 11 Ústí nad Labem. 

IČO: 04149947

DIČ: CZ04149947

3.    Partner soutěže 

Partnerem soutěže je společnost Chefparade s.r.o. se sídlem na adrese Bubenské nábř. 306/13, 170 00 Praha 7.

IČO: 278 93 057 
DIČ: CZ27893057

4.    Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na stránce The ChilliDoctor CZ & SK umístěné na sociální síti Facebook na adrese https://www.facebook.com/thechillidoctor (dále jen „Facebook”) a na profilu @chillidoctor umístěné na sociální síti Instagram na adrese https://www.instagram.com/chillidoctor/ (dále jen „Instagram”).

5.    Doba konání soutěže

Soutěž probíhá od 25.5.2022 do 31.8.2022. Jednotlivé Výzvy budou probíhat v termínech vyhlášených Pořadatelem v rámci trvání Soutěže na Instagramu a Facebooku.

6.    Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do Soutěže starší osmnácti (18) let a která splní stanovená Pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“). 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

Každý Soutěžící se může zúčastnit jednotlivé Soutěže, vyhlášené Pořadatelem na konkrétní období pouze jednou (z jedné e-mailové adresy).

Účast v Soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu Pořadatele ani Partnera.

Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky Soutěže nebo nerespektuje Pravidla nebo jedná v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn jej z dalšího průběhu Soutěže bez dalšího vyloučit. Proti vyloučení ze Soutěže Pořadatelem z jakéhokoliv důvodu uvedeného v tomto článku nebo jiného oprávněného důvodu se není možné jakkoliv odvolat a je konečné. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v Soutěži.

7.    Pravidla

Soutěž se skládá z jednotlivých Výzev. 

Doba trvání Výzvy i podmínky pro její splnění budou specifikovány v soutěžním příspěvku, který bude zveřejněn na Instagramu a Facebooku. 

Po splnění Výzvy bude Soutěžící automaticky zařazen do Soutěže.

Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách TheChilliDoctor.cz na adrese https://www.thechillidoctor.cz/soutez-o-kurz-vareni-p287.htm. 

Pořadatel neodpovídá za úplnost Pravidel zveřejněných jinde než na této webové stránce, Instagramu nebo Facebooku.

8.    Mechanika soutěže

V rámci pořadatelem stanoveného časového období je na Facebooku a Instagramu zveřejněn soutěžní příspěvek, který obsahuje mimo jiné, podmínky pro splnění Výzvy.

Příspěvky budou přidány každý měsíc v průběhu Doby konání soutěže (4 měsíce = 4 Výzvy).

Výzva bude považována za splněnou po odeslání soutěžní fotografie (či videa) na e-mailovou adresu: soutez@thechillidoctor.cz. Za splněnou se výzva považuje také při odeslání soutěžní fotografie (či videa) do zpráv na Facebooku nebo Instagramu.

Do předmětu e-mailu je třeba číslo výzvy (př. První výzva - květen, …)

Do e-mailu je třeba k soutěžní fotografii (či videu) připojit také své jméno, adresu, datum narození a telefonní číslo. (Totéž připojit ke zprávě v případě odesílání na Facebook nebo Instagram.)

Sdílení soutěžní fotografie (či videa) na Instagramu nebo Facebooku s označením @chillidoctor, @chefparade a použitím jedinečného hashtagu #chillichef zvyšuje šanci na získání výhry.

9.    Výhry

Hlavní výhrou je Chilli kurz vaření (dále jen „Kurz”), kde budou hlavními přísadami výrobky Pořadatele. 

Partner pro účely Kurzu sestavil 4 chodové menu a Kurz bude trvat přibližně 4 hodiny a povede jej vyškolený profesionální chéf kuchař.

Kurz se uskuteční v Praze dne 18. 9. 2022 od 11:00 na adrese: Bubenské nábř. 306/13, budova 36 170 00 Praha 7 - Holešovice. Dopravu si výherce zajišťuje sám. 

Po celou dobu trvání kurvu bude k dispozici pitný režim a kuchařské zástěry k zapůjčení. 

Na Kurzu se uskuteční Chilli soutěž, která bude založena na poznávání jednotlivých delikates a chilli papriček.

Každý Soutěžící, který se zapojí získává voucher v hodnotě 200,- Kč na e-shopu Pořadatele (na adrese  www.thechillidoctor.cz). Jedná se o unikátní kód, který lze vložit do pole „slevový kód” v nákupním košíku.

Pro výhru Kurzu není podmínkou zúčastnit se všech čtyř Výzev.

Výhra může být darována jiné osobě. Jedinou podmínkou darování Kurzu je včasné informování Pořadatele o této změně (tzn. min. měsíc před uskutečněním kurzu).

Výhru není možné soudně vymáhat.

Výhru nelze vyplatit v hotovosti, vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

10. Výherci

Každý měsíc odborná porota vybere 2 soutěžní fotografie (či videa) a Soutěžící, kteří je poslali, získají Kurz (dále „Výherci”)

Každý měsíc se vybere jeden náhradník.

Výherci jsou povinni vyplnit dotazník pro zajištění případných intolerancí a alergií v dostatečném časovém předstihu.

11. Oznámení výherců

Výherce Pořadatel oznámí na Facebooku a Instagramu a též jej kontaktujte prostřednictvím e-mailu (či soukromých zpráv).

12. Odpovědnost

Pořadatel ani Partner nenesou odpovědnost v případě úrazu či škody vzniklé v souvislosti s absolvováním kurzu Výherci či třetí osobě. 

13. Osobní údaje

Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. 

Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém či instagramovém profilu nebo uvedl v e-mailu, zejména jméno, příjmení, neúplná (či úplná) adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace Soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do Soutěže zařadit.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat. Pokud tak chce učinit kontaktuje Pořadatele s takovou žádostí. Pořadatel poté smaže bez zbytečného odkladu všechny vaše Osobní údaje, které mám, pokud Osobní údaje Soutěžícího již nepotřebuje pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu svých oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.
Dále také smaže (a zajistí smazání ze strany zpracovatelů, které pověřuje) všechny Osobní údaje Soutěžícího v případě, že odvolá svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud nám souhlas dříve poskytl.
Pokud je však souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se po Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejména zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).

Soutěžící má práva zejména dle §11, §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména: 

a)     na ochranu Osobních údajů; 

b)     přístup k Osobním údajům; 

c)      požadovat opravu Osobních údajů; 

d)     kdykoliv bezplatně vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých Osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu musí být písemné; 

e)     požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (zejména je-li prováděno zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem);

f)      v případě pochybností požadovat nápravu nesprávného či nezákonného zpracování osobních údajů, příp. se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; 

g)     požadovat informace ohledně zpracování Osobních údajů (vč. zdroje), povaze zpracování a příjemci (příp. kategorie příjemců) Osobních údajů; 

h)     a požadovat likvidaci Osobních údajů. 

V případě, že se Soutěžící stane výhercem jedné z výher v Soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na Facebookových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.

Souhlas Soutěžícího podle tohoto článku je udělen na dobu dvou (2) let od ukončení Soutěže. 

Pořadatel je oprávněn uchovávat statistická a analytická data, která byla sestavena průběžně na základě Osobních údajů, pod podmínkou, že Soutěžícího osobně neidentifikují.

Výherci obdrží k podepsaní GDPR pro umístění a tvorbu fotografií či videí, které se budou pořizovat v průběhu kurzu, na sociální sítě Pořadatele i Partnera.

14.  Ostatní ustanovení a podmínky

Tyto Soutěžní podmínky, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2887 a násl. zákona č. 89/ předpisů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání či Soutěž kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů a bez poskytnutí náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook a Instagram Pořadatele.

Pořadatel má právo ve sporných případech v rámci Soutěže rozhodovat s konečnou platností a výlučně dle vlastního uvážení. 

Pořadatel Soutěže není odpovědný za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži, a to zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook. 

Pořadatel neodpovídá za žádné škody nebo jiné újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. 

Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se Soutěžící účastí v Soutěži dopustí. 

Soutěžící bere svou účastí v Soutěži na vědomí, že odesláním soutěžní fotografie (či videa) poskytuje informace Pořadateli a nikoliv společnosti Facebook. Tyto informace mohou být Pořadatelem použity pouze v souladu s těmito Pravidly.

15.  Soulad s pravidly Facebooku a Instagramu

Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována či spravována společností Facebook ani s ní není nijak spojena.


RYCHLÁ DOPRAVA

Odesíláme do 48 hod.

100 000 +

Spokojených zákazníků

DOPRAVA ZDARMA

U objednávek nad 2 000 Kč

BONUSOVÝ PROGRAM

Dárky k vašemu nákupu