Potřebujete poradit?      tel  +420 702 708 980     posta  eshop@thechillidoctor.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti

The ChilliDoctor s.r.o.

se sídlem Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11

IČO: 04149947

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 35819

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.thechillidoctor.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád platí pro zboží dodávané společností The ChilliDoctor s.r.o., se sídlem Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11, IČO: 04149947, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 35819 (dále jen „ChilliDoctor” nebo „Prodávající“). 

Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek (dále jen “VOP”) společnosti ChilliDoctor pro e-shop dostupný na www.thechillidoctor.cz.

Reklamační řád je určený pouze pro kupujícího v postavení spotřebitele. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“). 

Reklamační řád společnosti ChilliDoctor se použije pro úpravu práv a povinností při uplatňování práv z vadného plnění u prodeje zboží mezi ChilliDoctor a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „kupující”) včetně práv z případné smluvní záruky. Reklamační řád dále informuje spotřebitele o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Práva a povinnosti stran jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.

Kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a VOP zaškrtnutím pole „Souhlasím s obchodními podmínkami“ při dokončení objednávky.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1. ChilliDoctor odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména ChilliDoctor odpovídá kupujícímu, že zboží

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

- je vhodné k účelu, pro které ho kupující požaduje a s nímž ChilliDoctor souhlasil,

- je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; Prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy,

ledaže Prodávající Kupujícího před uzavření kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

2.3. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

2.4. Chillidoctor neodpovídá kupujícímu za vady v těchto případech: 

- je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, 

- vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, 

- je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo ChilliDoctorem nebo výrobcem určeno (zpravidla na etiketě zboží), nebo to vyplývá z právních předpisů,

- zboží, které bylo kupujícím upraveno a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,

- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv ChilliDoctor (např. živelná událost).

2.5. Práva z vadného plnění (reklamace) není možné uplatnit zejména na následující zboží (tj. toto zboží není možné vrátit):

- balené potraviny, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li kupující ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží);

- jiné zboží, kde je zboží opatřeno hygienickým či jiným utěsněným obalem a z hygienických či zdravotních důvodů jej není možné vracet;

- pokud bylo zboží dodané ChilliDoctor nenávratně smíseno s jiným zbožím;

- zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám.

2.6. V případě, kdy kupující uplatní reklamaci na zboží, na nějž se reklamace nevztahuje, je ChilliDoctor oprávněn odmítnout vrácené zboží a na náklady kupujícího jej poslat zpět. Nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je ChilliDoctor oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

3. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

3.1. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda kupující obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co obsahovat má).

3.2. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

3.3. Kupujícímu nepřísluší práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy nebo, pokud je zboží předáno později než při uzavření kupní smlouvy, pak přímo při jeho převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADLNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Kupující je povinen uplatnit právo z vady zboží (reklamaci) ihned, bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila.

4.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne, v době dvou (2) let od převzetí s výjimkou zboží, u něhož je na obalu, etiketě, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít (tj. minimální trvanlivost/spotřebujte do), použijí se ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka).

4.3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se ChilliDoctor zavazuje, že zboží si po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost. Vytkl-li kupující ChilliDoctorovi vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

4.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady, anebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.6. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

4.7. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

5. ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V DOBĚ 14 DNŮ OD JEHO PŘEVZETÍ

5.1. Kupujícímu náleží právo odstoupit od smlouvy, zjistí-li vadu zboží, a to ve lhůtě 14 dní od jeho převzetí. 

5.2. V takovém případě je nutné zboží vrátit zpět nepoškozené, případně v utěsněném či hygienickém obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží (např. porušením hygienického obalu).

6. POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

(1) Reklamace je možné uplatňovat písemně, a to i formou e-mailové zprávy doručené na e-mailovou adresu:  eshop@thechillidoctor.cz.

V reklamaci prosím uveďte zejména:

číslo objednávky;

e-mail, který jste uvedli při uskutečnění objednávky; 

- kontaktní e-mail, liší-li se od e-mailu uvedeného při uskutečnění objednávky;

označení reklamovaného zboží (název zboží, cena, množství, katalogové číslo);

datum koupě zboží (daňový doklad a/nebo záruční list);

důvod pro reklamaci a/nebo popište vzniklou vadu vlastními slovy;

- požadovaný způsob vyřízení reklamace;

adresu pro zaslání zboží, nebo číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

(2) Po odeslání reklamace od nás obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o jejím přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace zboží. Potvrzení obsahuje datum uplatnění reklamace, obsah reklamace, Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace a Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

(3) Zboží následně zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu The ChilliDoctor s.r.o., Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené (s výjimkou reklamované vady), ideálně v původním nepoškozeném obalu.

(4) Po obdržení reklamovaného zboží vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamovaného zboží a jeho obsahu na Vámi určenou e-mailovou adresu. 

(5) Reklamaci je též možné učinit osobně na adrese provozovny ChilliDoctor - Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11, kde s Vámi bude vyplněn reklamační protokol. 

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1. Náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět k ChilliDoctor nese kupující sám. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, má kupující nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné náklady (tj. náklady na zaslání zboží nejlevnější dostupnou přepravou). Žádost o úhradu těchto nákladů musí být uplatněna nejpozději do jednoho (1) měsíce od uběhnutí lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email eshop@thechillidoctor.cz

7.2. Vaši reklamaci vyřídíme, včetně odstranění vady, a informujeme Vás o výsledku co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží společností ChilliDoctor, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace můžete od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.3. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o tom informováni za účelem dosažení individuálního postupu.

7.4. Obdržíte od nás potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.5. Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

 

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 6. 1. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

 

RYCHLÁ DOPRAVA

Odesíláme do 24 hod.

100 000 +

Spokojených zákazníků

DOPRAVA ZDARMA

U objednávek nad 1 500 Kč

BONUSOVÝ PROGRAM

Dárky k vašemu nákupu